لینک بگیر چه کاری انجام می دهد؟

- می خواهید سایت شما در نتیجه ی جستجوی گوگل در صفحه اول دیده شود؟ 

- می خواهید مشتریان سایت شما از طریق گوگل چندین برابر شود؟ 

- گوگل سایتهایی را در صفحه اول جستجو نشان می دهد که اعتبار بیشتری داشته باشند 

- یکی از رو